Enkontru - Estudu Estratejiku ho Komunikasaun Estratejiku - Vice II
Fev 14

Enkontru - Estudu Estratejiku ho Komunikasaun Estratejiku...

 

Loading map...
 • Belun sira hotu, hanesan hau hato'o ona loron hira liu ba, Divizaun rua iha II Vice nia okos (Estudu Estratejiku ho Komunikasaun Estratejiku) sei halao enkontru koordenasaun ida ho II Vice hodi fahe serbisu no mos dezenvolve kalendariu serbisu to'o Dezembru 2016. 

  Loron ba enkontru mak Dumingo (14 Fevereiru 2014)

  Oras: 03.00 Lorokraik

  Fatin enkontru: Salaun Alfela, Vila Verde

  Husu ba belun sira nebe mak prontu kontribui servisu iha Divizaun rua ne'e bele marka prezensa.

 • Category
  Enkontru
 • Date & Time
  Fev 14 2016 at 03:30 PM - Fev 14 2016 at 05:45 PM
 • Location & full address
  Salaun Alfela, Vila Verde, Dili
 • Event Admins
  Armindo de Jesus
Powered by JomSocial