Mensajen Natal 2015 no Tinan Foun 2016

Dez 24

Iha biban ida ne’e, hodi PLP nia naran ho haraik a’an hau-ata hakarak hato’o mensajen Natal 25 Desembru 2015 no Tinan Foun 2016.

Militante, Simpatizante PLP no Povu Doben Timor-Leste tomak!

Iha Loron Santu Natal ne’e, ita simu Kosok Oan Jesus Kristu ho laran ksolok. Maski Ita barak mak sei moris iha susar no kiak nia laran, Ita sei loke nafatin ita laran hodi simu Nai Jesus iha ita nia moris.

Ita hakat ona tinan hirak nia laran hanesan nasaun independenti ida iha mileniu foun ne’e. Buat balun ita halo ona hodi konkretiza ita nia ‘ukun-rasin a’an’. Maibe buat barak iha prosesu rekonstrusaun no desenvolvimentu iha ita rai, mak persiza hadia.

PLP fiar katak ho roman Natal nian, Ita hotu sei fo liman ba malu nafatin hodi hadia no reforsa ita nia prosesu rekonstrusaun estadu no desenvolvimentu iha ita rai. Atu nune’e Povu Timor tomak sei bele hetan moris diak iha ita nia rai doben Timor-Leste. Ne’e signifika katak povu iha asesu ba be’e mos, asesu ba saude no edukasaun ida ne’ebe ho kualidade diak, no povu iha asesu ba ai-han naton ba sira nia moris lor-loron, no sst. Buat sira ne’e hotu mak fo signifikadu ba ita nia ‘ukun rasik a’an’.

PLP fiar katak ho tinan foun 2016, ita hotu sei mantein nafatin situsaun paz no estabilidade hodi nune’e ita ida-idak ka hanesan grupu/organisaun bele hatutan nafatin esforsu hodi bele konkretiza ita nia mehi husi ukun rasik a’an.

Maromak nia Bensa sei tulun nafatin ita!

"Boas Festa Santu Natal 2015 no Ksolok Tinan Foun 2016"

Viva Povu TL! 
Viva PLP!

Adérito de Jesus Soares 
Presidenti Interinu

 

Dili, 24 Desembru, 2015.

Read 1121 times Modifika iha loron Kwarta, 03 Fevreiru 2016 23:06