Mensanjen Tinan Foun 2017 husi Prezidenti Interinu PLP Featured

Jan 01

Ksolok Tinan Foun
Ba Estrutura Interino Nasional, Estrutura
Foun Municipio Sira, Belun Militante PLP no Belun Simpatizante tomak,

Hela oras hirak tan deit, ita hakat liu tan tinan 2016 no tama ba TinanFoun 2017. Tinan 2016, nakonu ho atividade lubuk ida hanesan kontinuasan konsolidasaun base no ikus liu finaliza konferensia Munisipiu sira hotu. Nune’e mos servisu Asuntu Temátiku hodi prepara esbosu dokumentu sira PLP nian. Husi tasi-balun, hau louva servisu makas nebe’e mak Estrutura Nasional Interinu no Munisipiu sira no militante tomak halo. Susesu bot ida mai PLP iha tinan 2016.

Parabens mos ba Estrutura Foun no Definitivu iha Munisipiu sira hotu. Fiar katak ho Estrutura Foun Munisipio sira, PLP sei bele forte liu tan hodi prepara a’an ba Kongresu/Konferensia Nasional no hasoru eleisaun jeral iha 2017. Nune’e mos, Estrutura Nasional Interinu hato’o agradesimentu wain, ba esforsu tomak nebe’e mak Estrutura Interino Munisipiu nian no Belun PLP tomak iha Munisipiu sira halo hodi prepara no hala'o Konferensia Munsipiu nebe’e organiza ona ho susesu bot.

Maibe servisu todan barak sei hein hela PLP iha tinan 2017. PLP tenke hatudu nia maturidade no unidade iha pensamentu no asaun hodi bele enfrenta ‘anin fuik no laloran bot‘ molok eleisaun Jeral iha tinan 2017. PLP tenke iha kapasidade atu hodi bele hamaus no hakalma ‘anin fuik no laloran bot’ ne’e!

Eleisaun Jeral 2017 sei sai sasukat mai PLP atu bele atinji PLP nia mehi. Ita nia mehi atu hari’i Timor-Leste hanesan ‘KNUA-FOUN’ ida nebe’e emar hotu-hotu, feto-mane, labarik-foin-sae, ferik-katuas bele moris diak bazeia ba prinsipiu iqualidade, justisa social, soliedaridade-knua, no prinsipiu ukun rasik-a’an/sovereignty. ‘Knua Foun’ ne’e refleta Timor nian lisan, nebe’e emar moris iha knua-laran tau matan ba malun, tulun malun no harmonia ho natureza no emar seluk. Tempu to'o ona atu Loriku Timor-Leste ‘hamutuk hisik kosar ba moris diak’. Ita hatudu data hatudu dadaun ona katak PLP bele sai forsa politiku bot ida wainhira ita hamutuk hodi ‘homan forsa no matenek povu-nian hodi liberta ita nia a’an’ iha Knua-Foun Timor-Leste.

Bemvindu Tinan Foun 2017, bemvindu Hanoin Foun, Bemvindu Espiritu no Enerzia Foun!

Susesu ba PLP iha Tinan 2017 no ba Oin.

Ksolok Tinan Foun 2017 no Ksolok Libertasaun!

Canberra, 31/12/2016.

Adérito de Jesus Soares (AJS)
Presidenti
Interinu PLP

 

Read 1117 times Modifika iha loron Domingu, 01 Janeiru 2017 12:04