PLP Dili, 22 de Julho de 2017 - Bazeia ba informasaun klaru husi militantes no estrutura PLP iha Município Eremera hato’o katak mais o menos iha loron 22 de Julho de 2017, iha oras 12:30 meudia, Deputado Fretilin ho naran António dos Santos alias "55"  baku no halo agresaun fízika ba militante PLP ho naran Cirilio Babo. Iha altura neba Deputado refere tun husi ninia veíkulu no baku kedas militante PLP sem razaun.

Dili, 21 Jullu 2017 – Partidu Libertasaun Popular, PLP, rejeita totalmente akuzasaun ne’ebé partidu polítika FRETILIN hato’o atraves sira nia komunikadu imprensa iha Sexta-feira, 21 Jullu, sobre ‘aktu terror no intimedasaun’ husi elementus PLP. Maibé, husu mós ba instituisaun kompetente atu verifika lalais informasaun sobre insidente iha Post Administrativu Lagu, Munisipiu Baucau, duke simu informasaun husi parte ida de’it.

 KAMPAÑA ABERTA IHA MALIANA

Maliana, 7 Jullu 2017 – Liu hosi kampaña aberta iha Munisipiu Maliana iha Sexta-feira semana ne’e, Prezidente PLP, Belun Boot Taur Matan Ruak, hato’o kompromisu ba militante no simpatizante PLP sira katak, karik PLP hetan fiar atu governa, sei  tau aloka osan tina-tinan ba kada munisipiu atu nune’e autoridades munisipiu sira bele uza atu dezenvolve munisipiu, tanba governu atual fó de’it poder maibe la fó osan.

KAMPAÑA ABERTA IHA AILEU 

Aileu, 8 Jullu 2017 – Liu hosi kampañe aberta ba dala-17 iha Aielu Villa, Munisipiu Aileu, Sabadu  fin da semana, Prezidente PLP, Belun Boot Taur Matan Ruak, deklara ba militantes no simpatizantes PLP katak, iha Timor la iha ida mak brani ko’alia hasoru Xanana Gusmão no Mari Alkatiri ba ukun ne’ebé la di’ak, ukun ne’ebé benefisia liuba familia no grupu. 

Pante Makasar, 5 Jullu 2017 – Iha kampaña ba loron-15 iha nível  Sub-Reziaun Nitibe no Pante Makasar ne’ebé mak hala’o iha Kampu Futebol Oebao, Pante Makasar, Kuarta semana ne’e, Prezidente Partidu Libertasaun Popular, (PLP) Belun Boot Taur Matan Ruak atraves nia deskursu husu tebes ba militante no simpatizante PLP sira iha RAEOA atu labele tauk hasoru polítika injustisa.  

Oesilo, 4 Jullu 2017 –  Prezidente Partidu Libertasaun Popular (PLP) Belun Boot, Taur Matan Ruak, liu-hosi kampañaba  loron ba 12 ne’ebé mak hala’o iha Merkadu Pune, Suku Use-Tasae, Sub-ReziaunOesilo, ReziaunAdministrativa Espesial Oe-cusse-Ambeno (RAEOA), Tersa semana ne’e hodi deklara katak, razaun ba PLP mai atu hasai tiha ema at sira ne’ebé ukun haree liuba sira-nia an no gaba-an mak barak liu. 

Hatulia, 29 Junu 2017 – Prezidente Partidu Libertasaun Popular (PLP) Belun Boot Taur Matan Ruak, hato’o iha kampañe ne’ebé maka hala’o iha Zona Hatulia B, Postu Adinistrativu Hatulia, Munisipiu Ermera katak, Nia deskorda ho politika governu atual nian atraves eviksaun obrigatoriu (Pengusuran paksa) ba komunidade sira iha Kapital Dili, tamba konsidera katak, povu sira okupa rai estadu.

Lolotoe, 27 Juñu 2017 –  Prezidente Partidu Libertasaun Popular, PLP, Belun Boot Taur Matan Ruak, deside hodi la’o ketak hosi nia Kompaineru ba Luta, Kay Rala Xanana Gusmão, tanba ukun durante tinan 10 la susesu.

Maucatar, 27 Juñu 2017 : Prezidente Partidu Libertasaun Popular, PLP, Belun Boot Taur Matan Ruak, apela ba CNE atu tau atensaun ba buletim de votu hosi Partidu CNRT nian. Tamba, viola argitu 14.° Dekretu Governu n.° 18/2017, loron 12 fulan Maiu kona-ba REGULAMENTO BA KAMPAÑA ELEITORAL ne'ebé hateten "Partido Polítiku ho Koligasaun partidária sira labele uza símbolu ka naran hosi Instituisaun Estadu nian bainhira hala'o sira nia kampaña no labele uza mós símbolu no naran hirak ne'ebé iha material ba kampaña no propaganda eleiroral".

Suai, 26 Juñu 2017 –  Prezidente PLP, Belun Boot Taur Matan Ruak hateten karik iha mandatu tuir mai povu fó fiar ba PLP ukun, maibe ukun la diak, ukun buka  de’it preveljia grupu no amigu, ukun la tuir  nesesidadespovu nian, povu bele kastigu PLP, tinan lima mai  bele vota fali ba partidu seluk ne’ebe iha programa di’ak liu.

Page 1 of 2